KONCOVKY JMEN
postatná jména
 různé
rod střední
rod ženský
rod mužský
přídavná jména
různé
zájmena
1. cvičení
2. cvičení
3. cvičenípostatná jména
různé
včel_ na jetel_, s učitel_ a v_chovatel_, krmení pro ps_, chybam_ a om_l_, v_cvičení poštovní holub_, v uhelné pánv_, krystal_ sol_, v údol_ Sázav_, s Francouz_ a Ital_, nad hlavolam_ a hádankam_, mezi ob_vatel_ Šumav_, čistým_ um_vadl_, v_roba obuv_, dopis_ panu ředitel_, na z_mním neb_, šperky ozdobené perlam_ a drahokam_, dlouhými b_dl_, na v_prahlé step_, čteme v b_bl_, pěnkav_ a kos_, díval se na červ_ a larv_ brouků, se stébl_ tráv_, v okol_ Břeclav_, trám_ s hřeb_ky a skobam_, hejno koroptv_, výroba obuv_, s orl_ a sokol_, voz_ s p_tl_ obil_, mez_ mužstv_, páv_ a holub_, k cíl_, automobil_, na břez_ch rybníka, se spisovatel_, hb_tí kos_, v_slat posl_ ke král_, s_rup proti kašl_, před chvíl_, ve škebl_ch, líp_ a bříz_, v lahv_, do vs_, pod starou tvrz_, kapky ros_, víl_ s rusalkam_, s pádl_ a vesl_, po Lab_, předpověď počas_, pod křídl_, se švihadl_ a žebřinam_, v rákos_, um_j nádob_, nad les_, územ_ jižní Morav_, želv_ jsou plaz_, časopis_ a noviny, mladí pstruz_, pozdní mraz_, m_slivec se dvěma ps_, mezi přátel_, chovat holub_, voda v konv_, vrb_ a topol_, v prales_ch, zrádné močál_, vlak z Bratislav_ do Boleslav_, klas_ obil_, stohy slám_, veselé hlas_, chytat motýl_ do s_ťky, přístav_, v kotl_, pět postel_, podmásl_, čistou košil_, krab_ce s m_dl_, na tabul_, krotitel se lv_, rozdíl_ v tvaru, se šakal_, v_dět tetřev_ a jestřáb_, větrolam_ , kup cibul_, ve větv_ch líp_, sov_ a v_ři, ve v_prahlé zem_, buchta s povidl_, pod skalam_, pohled na krásné motýl_, bez kukl_, z podz_mních pol_, zvláštní druhy ocel_, na soustruz_ch, z Ostrav_ a Opav_, mezi skalam_, hlas_ ob_vatel, b_ty ke koup_, o církv_, mluvil s Rus_ a Španěl_, šetřit peněz_, motocykl_, malb_ a obraz_, zábradl_, mezi kostel_, nad hodinam_, v prales_ ch, k ředitel_ škol_, černé kláves_, rachotiti řetěz_, program_ divadel, sl_šel v_t šakal_, zahrada u v_l_
 
ve formátu DOC řešení

nahoru

Rod střední
Ovoce se k nám dopravuje letadl_. V_stoupíme ve Vrchlab_. V rákos_ se cosi pohnulo. Vodáci cestovali s pádl_. V_dal se s paletou do širých pol_. Ukazoval karty s čísl_. Zajíci mají rádi zel_. Zajdu ještě do řeznictv_. Řekni to vlastními slov_. Přivezli nám uhl_. Muzeum se může pochlub_t díl_ v_znamných českých malířů. Um_j ještě nádob_. Seznamte se s pravidl_ silničního provozu. Skončil pod kol_ vlaku. Počkej do ponděl_. Kde je tady nejbližší kadeřnictv_? Hledal obchod s ojetými vozidl_. V Domažlicích mají podloub_. Překonal všechna úskal_. S m_dl_ značky Fa jsem spokojen. To není žádné hrdinstv_. Skříň b_la zaplněna prostěradl_. To musíš přib_t různými kladiv_. Princ se v_dal do sousedního královstv_. Na neb_ se objevily mraky. Krab_čka s lepidl_ je v horní zásuvce. V_tězstv_ v posledním zápase znamenalo postup. Na tomto pol_ nic neroste. Ztratil se v ob_l_.

ve formátu DOC řešení

nahoru

Rod ženský
V obchodě prodávají mražené hus_. V konv_ neb_la voda. Dědeček chodí o hol_. Žáb_ hlas_tě kuňkaly. Po koupel_ si oblékla košil_. Na prázdniny pojedu do Čáslav_. Na postel_ ležel pejsek. Posadil se mezi palmam_. Zb_lo mi pět prázdných lahv_. To je nad mé s_l_. Jana pochází z Opav_. Přidej tam trochu sol_. Dveře chalup_ zůstaly otevřené. Pan Dokoup_l má včel_.
V ZOO nekrmte lam_. V_tr lomcoval větvem_. Návštěv_ v nemocnici jsou zakázány. To je jed na krys_. Mám ráda ovocné šťáv_. Slyšel jsem o tvé p_l_. Pěnkav_ žerou larv_. Mše se koná v kapl_. Domorodci lovili perl_. Vystačíš s konzervam_? Včera padal_ kroup_.
ve formátu DOC řešení

nahoru

Rod mužský
V zahradě zp_vali kos_. Rád odpov_m na vaše dotaz_. Páv_ mají pestré peří. Z kouta se oz_valy hlas_. Soused chová jedovaté plaz_. Mají tam i páv_. Včera jsme hráli s Francouz_. Zítra budeme hrát se Španěl_. Napsal dop_s panu Novákov_. Všechny stol_ b_ly obsazeny. Sokol_ jsou chráněni. Snažil se uniknout před pronásledovatel_. V cíl_ b_l první Petr. Setkal se s přátel_. Sledujete televizní seriál_? V potoku žijí pstruz_. Mus_me koup_t nové ubrus_. Mám zdravé zub_. Stály tam staleté dub_. Na louce poletovali motýl_. Co budeme dělat s těmi spis_? Na našem kom_ně hnízdí dva čáp_. V Tatrách ještě žijí rys_. Soutěžící získal jen tři hlas_. Střep_ přinášejí štěstí. Setkali jsme se s Ital_. Cirkus koup_l mladé lv_. Holub_ ničí historické památky. Uspořádáme besedu s lidovými léčitel_. Už jste se učili o slovních druz_ch? Pacientov_ se náhle přitížilo. Na pasece zb_ly jen pařez_.
ve formátu DOC řešení

nahoru

přídavná jména
Různé
nov_ soused, nov_ sousedé, s nov_m_ sousedy, ciz_ kočka, ciz_m kočkám, s ciz_m_ kočkami, mil_ přítel, mil_ přátelé, s mil_m přítelem, k mil_m přátelům, ryz_ stříbro, s ryz_m stříbrem, znám_ člověk, k znám_m lidem, se znám_m_ lidmi, mal_ pes, mal_ch psů, mal_ psi, před mal_m_ psy, orl_ zrak, k orl_mu hnízdu, orl_m mláďatům, vesel_ společník, vesel_m společníkům, vesel_ společníci, obětav_ kamarád, obětav_m kamarádům, obětav_ kamarádi, koz_ chlívek, koz_ch rohů, koz_mi rohy, koz_m mlékem

sob_ spřežení, ze sob_ch kůží, znám_ spisovatel, o znám_ch spisovatelích, z hus_ho peří, škodliv_ brouci, škodliv_ch brouků, škodliv_ brouk, se škodliv_m_ brouky, mil_ příteli, laskav_ otec, žiraf_ mládě, zdrav_ člověk, kobyl_ mléko, o štíhl_ch chlapcích, směl_ lovci, se zvědav_m dítětem, ryz_ povaha, drz_ch lidí, s rychl_m koněm, hus_m pochodem, bos_ domorodci, rychl_ hráči, sov_m peřím, pod rozkvetl_m stromem, v nov_ch šatech, s živým_ mláďaty, živ_ broučci, sokol_m zrakem, s leskl_m kovem, šakal_ vytí, s drav_m_ ptáky

všichni Pavlov_ přátelé, překvapení pro Pavlov_ přátele, k Pavlov_m přátelům, s Pavlov_m_ přáteli, obě Pavlov_ sestry, od obou Pavlov_ch sester, jsou to Karlov_ rodiče, navštívíme Karlov_ rodiče, od Karlov_ch rodičů, s Karlov_m_ rodiči, oba strýčkov_ sousedé, oba strýčkov_ sousedy, ke strýčkov_m sousedům, od strýčkov_ch sousedů, před strýčkov_m_ sousedy, Mánesov_ obrazy, Mánesov_ sourozenci, s Mánesov_m_ sourozenci, Smetanov_ skladby, Smetanov_m přátelům, pro Smetanov_ rodiče, žili tam Smetanov_ rodiče

přijdou Milanov_ spolužáci, pozdravuj Milanov_ spolužáky, setkání s Milanov_m_ spolužáky, jsou to Milanov_ spolužačky, návštěva Milanov_ch spolužáků, přijedou myslivcov_ příbuzní, vzkaz pro myslivcov_ příbuzné, přijdou myslivcov_ děti, setkáme se s myslivcov_m_ příbuznými, jsou to myslivcov_ příbuzné, jsou to myslivcov_ rodiče, čekáme na myslivcov_ rodiče, mlynářov_ synové, pro mlynářov_ dcery, s mlynářov_m_ názory, před mlynářov_m stavením, mlynářov_ syny, Seifertov_ přátelé, Seifertov_ verše, Seifertov_ přátele, v Seifertov_ch verších
ve formátu DOC řešení

nahoru

zájmena
1. cvičení
Maruška seděla v první lavici vedla m__. Nezapomeň na m__ a brzy m__ napiš. Opakuj to pomalu po m__. Bylo m__ smutno. Je m__ velice líto, žes m__ včera nezastihl doma. Proč jsi m__ to neřekla? Vezmi si to ode m__ na památku. Okolí chaty na břehu Sázavy se m__ velice líbí. Připomeň m__, co mám koupuit. Podívala se na m__ nedůvěřivě a to m__ zamrzelo. Vzkázala m__, že na m__ čekali, že se po m__ ptali. Když jsi ode m__ odešel, napadlo m__, že bys ke m__ mohl přijít častěji. Na konci prázdnin přijel pro m__ tatínek a odvezl m__ domů. M__ to nemusela dvakrát říkat. Odpoledne se pro m__ zastav, rád bych šel s vámi.
ve formátu DOC řešení

nahoru

2. cvičení
Jenom ty m_, můj koníčku, jenom ty m_ pěkně nes. Nebylo m_ ještě šest let, když m_ maminka zavedla do školy. Tvoje zpráva m_ velmi potěšila. Najednou se m_ zatmělo před očima. Tobě nic neujde, ale m_ také ne. M_ se nejvíce líbí knížky Františka Nepila a Miloše Macourka. Odpoledne se pro m_ zastav. Maruška seděla v první lavici vedle m_. Vzpomeň si na m_ a brzy m_ napiš. M_ všichni ti přijdeme na nádraží naproti. Bylo m_ smutno.
ve formátu DOC řešení

nahoru

3. cvičení
Na naš_ studni ráno hvízdal kos. Nejsem rád v místnostech bez hodin, neboť jej_ch tikání m_ uklidňuje. M_ kamarádi m_ nikdy neodmítnou pomoci. Když naš_ odcházeli, já ještě spal. Naš_ schůzku odložíme na úterý, aby se j_ mohli zúčastnit všichn_ žáci. Zdeňka na m_ asi zapomněla, ale já stále opatruju několik jej_ch dopisů. Za tou naš_ stodoličkou, za tou naš_ stodolou. Anket v novinách se zúčastňují jen čtenáři, j_mž se chce odpovídat, proto nejsem s jej_m výsledkem spokojen a nepokládám j_ za průkaznou. Naš_ nejmilejší sousedé se odstěhovali a m_ ještě neznáme jej_ch adresu ani číslo jej_ch telefonu. U zahradní zdi ležela kočka a jej_ tři mláďata. Přistoupil jsem k n_ a pohladil j_, abych j_ uklidnil. Bála se, abzch j_ koťátka neodnesl. Co bych s_ bez n_ch počala? Bylo j_m u n_ dobře.
ve formátu DOC řešení

nahoru